វៀតណាមចាប់ខ្លួន​ម​នុស្ស ៨នាក់ពាក់ព័ន្ធ​នឹ​ងការ​ស្លាប់ មនុស្ស ៣៩នាក់នៅក្នុងកុងតឺណឺ​ ​នៅអង់​គ្លេស – CEN