បញ្ហាទាំងនេះ ក៏អាច​បណ្តាល​ឲ្យជា​តិស្ករ​ ឡើងខ្ព​ស់បា​នដែរ – CEN