ទាហានឈុតខ្មៅថៃ បិទរូបថតមុខសញ្ញាទណ្ឌិត៩នាក់ នៅច្រកព្រំដែនថៃ-កម្ពុជា – CEN