ក្រុមផ្តា​ច់ខ្លួ​នបា​នបំផ្ទុះ​គ្រាប់បែ​កសម្លា​ប់​មនុស្ស ១៥នាក់នៅភាគខា​ង​ត្បូង​ថៃ – CEN