អំ​ពើជួញ​ដូរមនុ​ស្ស ​ បានបង្កនូវកា​រ​គំរា​​ម​កំ​ហែង ដោយផ្ទាល់ទៅលើវ​ប្បធម៌​​​ និងប្រពៃណី គ្រួសារ តម្លៃសង្គម​ – CEN