ឆ្លងចរន្តអ​គ្គិស​នីឆេះ​ខ្សែ​ភ្លើង ក្នុងពិ​តានហា​ងល​ក់ស​ម្លៀបបំ​ពា​ក់ DADA បណ្ដាលឲ្យហុយផ្សែង​ទ្រ​លោម​ – CEN