គិតត្រឹមខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគជប៉ុនចំនួន ១៤១គម្រោង ក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ ២,៥ ប៊ីលានដុល្លារ – CEN