នគរបាល បញ្ជាក់ពី​ការ​ពិន័យក្នុងស្ថានភាពគ្មានវិញ្ញាបន​ប​ត្រត្រួ​ត​ពិ​និត្យ​​លក្ខណៈ​ប​ច្ចេក​ទេស​ ឈៀក ដែលកំពុងល្បីលើ​ប​ណ្តាញ​សង្គ​ម – CEN