ការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពា​ណិ​ជ្ជក​ម្ម នាំចូល​អន្ដរ​ជាតិចិ​ន លើក​ទី២ គឺជាការគាំទ្រគោលនយោបា​យ​បើកចំ​ហរ​ទីផ្សារ និងពង្រីកសក​ល​ភាវូ​បពា​ណិជ្ជក​ម្ម – CEN