ផ្លូវការហើយ​! សាកសពមនុ​ស្ស​ ៣៩នាក់ដែលគេរកឃើញនៅ​អ​ង់គ្លេ​ស​ខែមុន ជាជនជាតិវៀតណាម​ទាំ​ងអ​ស់ – CEN