អ្នកជំនាញ អ.ស.ប មានក្តីបារម្ភចំពោះកា​រ​កើនឡើង នៃភាព​តាន​តឹង និងវិធានកា​រ​បង្ក្រា​ប – CEN