ព្យុះណាគ្រី កំពុងនៅក្បែរវៀត​ណាម​ នឹងជះឥទ្ធិពល​ម​កដល់​ក​ម្ពុជា នៅថ្ងៃ១១​វិ​ច្ឆិកា – CEN