សកម្ម​ជន​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ម្នាក់​ នៅខេត្ត​ព្រះសី​ហនុ សុំចូលរួមរស់ជីវ​ភា​ពន​យោបា​យ ជាមួយគណបក្សប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា – CEN