ថៃ​បញ្ជាក់ថា បានដឹង​អ្នកស្រី​យី​ង​ឡាក់ នៅ​ទីក្រុង​ឡុង ប្រទេស​អង់គ្លេស តាំងពី​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ ម្លេះ​ – CEN