អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងយុត្តិធម៌ ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​ក្តីបារម្ភ​ក៏ដូចជា​សំណូមពរ​របស់​អ្នកស្រី Rhona Smith និង​អង្គទូត​មួយចំនួន​នៅ​កម្ពុជា – CEN