កីឡាករ​គ្រ​ប់គ្នា ពេ​ល​ត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិស្រុកវិ​ញ សូមឱ្យបន្តការពារស​ន្តិ​ភាព ដើម្បីបន្តការអ​ភិ​វឌ្ឍ – CEN