ការគ្រប់គ្រងសំរាម និងសំណល់ផ្សេងៗ រយៈពេល៣ថ្ងៃ នៃពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះ មានលក្ខណៈល្អប្រសើរ ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋ មានការយល់ដឹងច្រើន – CEN