ជន​មិន​ស្គាល់មុខ រំលោភ​ក្មេង​ស្រី​ អាយុ៥ឆ្នាំ រួចសម្លាប់បោះចូលក្នុងទឹកស្រះ – CEN