សម្តេចហ៊ុន សែន ៖ ខេត្តកំពត កំពុងមានការអភិវឌ្ឍន៍​រីក​ចម្រើ​ន ​ស្ទើរលើ​គ្រប់វិស័យ – CEN