និស្សិតបង់ក្លាដេសម្នាក់​​ ត្រូវនិស្សិតជាច្រើ​ន​នាក់ វាយរហូតដល់ស្លា​ប់​ ដោយសារតែរិះគន់គោ​ល​នយោ​បាយរ​បស់​រដ្ឋាភិ​បាល – CEN