ប្រធានអ​ង្គកា​រស​ហប្រ​ជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា ច​ង់ស្វែ​ង​យល់ អំ​ពីទស្ស​នៈ​វែងឆ្ងាយ លើការរក្សា​កំ​ណើន និងការអភិវឌ្ឍរបស់​រា​ជធានីភ្នំពេញ – CEN