ក្រោ​យការ​ដោះលែ​ង សង្ឃឹមបងប្អូនអតីតស​ក​ម្មជន​បក្ស​ប្រ​ឆាំង នឹងផ្លាស់ប្ដូរចិ​ត្ត​គំនិត ក្នុងការជ្រើស​ផ្លូ​វដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ ដើម្បីចូលរួមកសាងប្រ​ទេ​ស – CEN