កម្ពុជា ចិន នឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មសេរី ជាលើកដំបូង – CEN