ចៅក្រមបិទ​ការ​ស៊ើបសួ​រលើ​សំ​ណុំរឿង លោក កឹម សុ​ខា​ – CEN