អភិបាលខេត្តស្វាយរៀង សរសើរ អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ​ បានខិតខំអនុវត្តការងារអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍មូល​ដ្ឋាន និងផ្ដល់សេវាសាធា​រ​ណៈ ជូនប្រជាពលរដ្ឋបាន​ល្អ​ប្រសើរ​ – CEN