ក្រសួងការងារ និងក្រសួង៣ផ្សេ​ងទៀ​ត កំពុងរៀបចំច្របាច់​ក្រុ​មអ​ធិការ​កិច្ច បញ្ចូល​គ្នាតែមួ​យ ដើម្បីសម្រួលការលំបាក​ដល់​វិស័យឯ​ក​ជន និងបង្កើនប្រសិទ្ធភា​ព​កា​រងា​រ – CEN