គួរឲ្យ​អាសូរ​កុមារា​ចិន សក់​ឡើង “​ស្កូវ​” ព្រោះ​ត្រូវ​អាកាសធាតុ​បង្កក​ – CEN