ទូតអាមេរិក ជួបរដ្ឋមន្រ្តីព័ត៌មាន ពិ​ភា​ក្សា​ពី​តួនាទី ដ៏សំខាន់ នៃប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សា​យឯ​ក​រា​ជ្យនៅកម្ពុជា – CEN