ពិធីករ​លោក​ទូច សុ​ខៈ ថា អ្វីដែល​សឹង​មិន​ជឿ គឺ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ផ្ទះ​ខ្លួនឯង តែ​មិនដឹងថា​ភ្លើងឆេះផ្ទះ ជា​ផ្ទះ​ខ្លួនឯង – CEN