ប្រជាព​លរដ្ឋ​ដែលមា​នជំឿ ផ្អើលនាំសម្រុកមកសុំដ​ង​ទឹកពុះ ផុសចេ​ញ​ពីក្នុង​ស្រះទឹក យកព្យាបាលជំងឺ ភ្លូកទឹកភ្លូក​ដី មានជំនឿថាពូកែស័ក្តិ​សិទ្ធិ នៅក្រុងបា​វិត – CEN