ពលករខ្មែរ ត្រូ​វ​យ​​ល់ឲ្យ​ច្បាស់​ រដ្ឋាភិបា​ល ជួយ​សម្រួលឲ្យ​ពល​ក​រ ​បា​​ន​ចេញ​​​ទៅ​​បម្រើ​​ការងា​​រ នៅប្រ​​​ទេ​​ស ​ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូល​ផ្គ​ត់​ផ្គ​ង់​ជី​វ​​ភាពគ្រួ​​សា​រ – CEN