កុមារ​ចំនួន​៤​នាក់ និង​ស្ត្រី​ម្នាក់​រងគ្រោះ ដោយសារ​ពុល​សារជាតិ​គីមី នៃ​អាវុធ​គីមី សល់​ពី​សង្គ្រាម​ – CEN