១០ខែ​ឆ្នាំ២០១៩ ពន្ធដារ​ប្រមូល​ចំ​ណូល ជាង២៤០០លានដុល្លារ​ ​ – CEN