បាក់ផ្ទាំ​ងទឹ​កក​កនៅតំ​បន់​កា​ស្មៀរ ស្លាប់មនុស្ស ​៦​នាក់ – CEN