គុណភាពកា​រងា​រនៅ​កម្ពុជា កំពុង​មាន​កា​រកែល​ម្អ ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវមាន​គោ​លន​យោបាយថ្មីៗ​ទៀត ដើម្បីទាញអត្ថប្រយោជន៍​ពី​ទីផ្សា​រសកល – CEN