កម្ពុជា បាន​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង ជួយ​ដល់​ប្រទេស​ទី​ម័​រ​ខាងកើត ដើម្បី​ក្លាយជា​សមាជិកសមាគម​អាស៊ាន​ – CEN