ទាហ៊ានអាមេរិច ២នាក់ស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះនៅអាហ្គានីស្ថាន – CEN