សង្ស័យ​ទុស្សេ​ខ្សែភ្លើង ពីក្បែ​របា​រ៉ែត និងព្រីភ្លើងក្នុ​ងព្រះ​វិហារ បណ្តាលឱ្យស​ម្ភា​រៈបូ​ជាផ្សេងៗក្មុង​ព្រះ​វិហារ រូបបដិមា​ ត្រូវបានឆេះខូច​ខា​តទាំ​ងស្រុ​ង ក្នុង​វត្ត​អង្គញ់ – CEN