ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ​របស់ លោ​ក កឹម សុខា ដើម្បី​ជាតិ គឺ​ប្រទេស​និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN