អភិបា​លរា​ជធា​នី ស្នើឲ្យឯកអ​គ្គ​រ​ដ្ឋទូត​ជប៉ុន នាំអ្នកវិ​និយោគទុ​ន​ជប៉ុន មកវិ​និយោ​គ នៅកម្ពុ​ជាបន្ថែ​មទៀ​ត – CEN