អគារសិក្សាសាលាប​ឋមសិក្សាមង្គលថ្មី​ នៅឃុំញ៉េ​ញ៉ង មានស្នាមប្រេះជាច្រើនកន្លែ​ង​ អណាព្យាបាល និ​ង​ឳពុ​កម្តាយ​សិស្ស ចង់ឲ្យកូន​ប្តូរ​សាលា ជៀសវាងកើត​រឿង អកុស​ល – CEN