រាជ​រដ្ឋា​ភិបាលក​ម្ពុជា GMAC និងអង្គ​កា​រ ILO ចុះហត្ថលេខារួមគ្នា បន្តគម្រោងរោងចក្រ​កា​ន់តែ​ប្រសើរ នៅកម្ពុជា រយៈពេល៣ឆ្នាំ​ទៀ​ត – CEN