អភិបាលរាជធានី៖ ចៅសង្កា​ត់​មិន មែនព្រះនារាយណ៍មានដៃ១០០ទេ​ តែត្រូវ​ចេះវិ​ធីសាស្ត្រ ក្នុងការបែងចែ​ក​ការងារ ទៅឲ្យសហការីធ្វើនិងទទួ​ល​ខុសត្រូ​វ – CEN