វិទ្យុអាស៊ី​សេរី ស្នើសុំបើកការិយាល័យផ្សាយឡើ​ង​វិញ​នៅក​ម្ពុជា ប៉ុន្ដែក្រសួងព័ត៌មាន​ឱ្យ​​​វិទ្យុនេះ កែតម្រូវការប្រើពាក្យពេចន៍មួយ​ចំ​នួន (របបក្រុងភ្នំពេញ) និងបំពេញបែបប​ទឱ្យបាន​ត្រឹ​មត្រូ​វ – CEN