កំណែទម្រង់​គុណភាព​មន្ត្រីនគរបាល ត្រូវ​អនុវត្ត​របៀប​៣​ផ្នែក​ – CEN