កាប់​ដើមឈើ មិន​ប្រយ័ត្ន​រលំ​កិន​សង្កត់ពីលើ​ស្លាប់​ខ្លួនឯង​ – CEN