កម្ពុជា និងអូស្រ្តាលី រួមគ្នា ទប់​ស្កាត់ អំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូ​វ​ភេទលើ​​កុ​មារ តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត​ ​​និងប្រ​ព័ន្ធប​ណ្តាញស​ង្គម​ – CEN