អតីតភ្នាក់ងារ CIA ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក​ ​១៩ឆ្នាំ ដោយសារធ្វើចារក​ម្ម​ឲ្យចិ​ន – CEN