បុរសអាឡឺម៉ងម្នាក់​ ស្លាប់ដោយជំ​ងឺ​ក​ម្រ បន្ទាប់ពីឆ្កែ​លិ​ឍ – CEN