អង់គ្លេសស្នើចិនឲ្យអ​នុ​ញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេត​ការ ទៅពិនិត្យមើលជំរុំនៅតំ​ប​ន់ Xinjiang – CEN